2014-15, Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα: "Με Λόγο, Χρώματα & Νότες τα παιδιά της Β' τάξης διηγούνται..."
ΔΡΑΣΗ 1: Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού
Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για τους Θεματικούς κύκλους του Προγράμματος Εκμάθησης Αγγλικών σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), Β’ ΔημοτικούΤίτλος: Πρωτότυπες διηγήσεις με εικονογράφηση και μουσική επένδυση από παιδιά για παιδιά σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Σκοπός: Δημιουργία κοινότητας μάθησης στο πλαίσιο «μαθητές δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό για να διδάξουν μαθητές»

Περιγραφή: Η κάθε μία από τις ψηφιακές ιστορίες θα αφορά μια γνωστική περιοχή ή Μαθησιακή Ενότητα / Αντικείμενο, όπως αυτή διαμορφώνεται από τους Θεματικούς κύκλους του Προγράμματος Εκμάθησης Αγγλικών σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) για την γλωσσική ανάπτυξη και την προαγωγή των κοινωνικών γραμματισμών στη Β’ Δημοτικού. Οι δραστηριότητες βασίζονται στη διδακτική μεθοδολογία
α) Της Θεωρίας των Πολλαπλών Νοημοσυνών(Multiple Intelligences Theory, Gardner H. 1993). Με την ενεργή συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες κινητοποιούν όλες τις αισθήσεις οι μαθητές αξιοποιούν στο μέγιστο τον κυρίαρχο τύπο νοημοσύνης που διαθέτουν.
β) Της Λεξικής Προσέγγισης (Lexical Approach, Lewis M. 2002), το λεξιλόγιο εισάγεται επικοινωνιακά με λεκτικές πράξεις (speech acts) που αναπτύσσουν παράλληλα τις αναγνωστικές και γραφικές δεξιότητες των μαθητών.
γ) Της Ολικής Σωματικής Αντίδρασης (Total Physical Response, Asher J.1997). Οι μαθητές ανταποκρίνονται στο γλωσσικό εισαγόμενο μέσω σωματικών κινήσεων και δράσεων χωρίς αρχικά να παράγουν λόγο.
δ) Της Δραστηριοκεντρικής Μεθόδου (Task-based Approach, Prabhu N.S. 1987 , Willis J. 1996). Οι μαθητές εστιάζουν στο νόημα και το περιεχόμενο της γλώσσας και όχι στη δομή κατά την εμπλοκή τους στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας όπως κάποιο ομαδικό παιχνίδι.
ε) Της Εκμάθησης με βάση το Περιεχόμενο (Richards J.C. & Rodgers T.S. 2001). Οι Μαθησιακές Ενότητες είναι βασισμένες σε θεματικές και όχι σε κάποια γλωσσική διδακτέα ύλη.

Οι Εικαστικές Τέχνες στο πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικών σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), Β’ Δημοτικού»
Στην υποβαλλόμενη πρόταση για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος παραγωγής υλικού με τίτλο: Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικών σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), Β’ Δημοτικού, οι Εικαστικές Δημιουργίες των μαθητών είναι σημαντικές γιατί βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των γλωσσικών γνώσεων και ειδικά σήμερα που ζούμε στην Εποχή των Εικόνων. 
Ο Howard Gardner (1993, Multiple Intelligences Theory, New York: Basic Books) υποστηρίζει στην θεωρία του ότι υπάρχει πολλών τύπων νοημοσύνη στην ανθρώπινη νόηση όπως: η Γλωσσική, η Λόγο-μαθηματική, η Χωρική, η Μουσική, η Κιναισθητική, η Διαπροσωπική, η Ενδοπροσωπική και η Φυσική. Με βάση την Θεωρία του, οι μαθητές έχουν αναπτυγμένη, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, την νοημοσύνη κάθε ενός από τα παραπάνω είδη.
Η Chapman H. L., (Διδακτική της Τέχνης, Προσεγγίσεις στην Καλλιτεχνική Αγωγή, Εκδόσεις Νεφέλη- Βιβλιοθήκη της Τέχνης, 1993) αναφέρει ότι η τέχνη έχει νόημα για τα παιδιά  μόνο όταν τη βιώνουν ως βασική μορφή έκφρασης και ως ανταπόκριση στη ζωή. Αυτοί οι δύο τρόποι – η έκφραση και η ανταπόκριση – είναι αλληλένδετοι. Και οι δύο είναι απαραίτητοι για το σχεδιασμό των επιδιώξεων που αποσκοπούν στην προσωπική πλήρωση, στη μελέτη της καλλιτεχνικής κληρονομιάς και στη μελέτη των κοινωνικών στοιχείων της τέχνης. Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί μια κοινωνία ή μια κουλτούρα καθορίζεται εν μέρει από τις οπτικές μορφές που δημιουργεί.

Μαθησιακοί Στόχοι
Γλωσσικοί:
·           Ανάπτυξη γνώσεων και  επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα Αγγλικά με ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση για την κατανόηση και παραγωγή λόγου με νόημα σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας
·           Εξοικείωση με ποικιλία τρόπων και μέσων επίτευξης του νοήματος / επικοινωνίας (λεκτικός, ηχητικός, οπτικό-χωρικός, με τη χρήση παραγλωσσικών στοιχείων, σε ψηφιακή μορφή κα)
·           Δημιουργική εφαρμογή γνώσεων και απτή απόδειξη της προστιθέμενης αξίας τους

Μουσικοί: Οι μαθητές δημιουργώντας ηχοϊστορίες, μαθαίνουν
·         να πειραματίζονται, να επιλέγουν και να οργανώνουν ήχους για να αποδώσουν με
         μουσική ή/και ηχητικά εφέ συναισθήματα, εικόνες, χαρακτήρες, ιστορίες και γραφικές
         παρτιτούρες
·           να αυτοσχεδιάζουν μικρής έκτασης απαντήσεις σε δοσμένες ρυθμικές και μελωδικές ερωτήσεις με όργανα, ηχογόνα αντικείμενα, τη φωνή και το σώμα (body percussion).
·           να αυτοσχεδιάζουν με κίνηση, φωνή, ηχογόνα αντικείμενα, μουσικά όργανα ή ήχους σώματος για να αποδώσουν εκφραστικές, μελωδικές, ρυθμικές και μορφολογικές έννοιες
·           να αυτοσχεδιάζουν φωνητικά μελωδία σε δοσμένους στίχους και να προσαρμόζουν δικούς τους στίχους σε γνωστές μελωδίες
·           να αυτοσχεδιάζουν  μικρά τραγούδια ή μελωδίες  δίνοντας έμφαση σε επιλεγμένες μουσικές έννοιες
·           να επινοούν δικό τους κώδικα συμβόλων, γραφικών και μη για να καταγράψουν δικές τους συνθέσεις με σκοπό την επανεκτέλεση από τους ίδιους ή την εκτέλεση από τρίτους

Εικαστικοί:
·         Καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία
·         Εδραίωση της χρησιμότητας των εικαστικών τεχνών
·           Διεύρυνση της αισθητικής καλλιέργειας
·           Ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων φιλότεχνων
·           Καλλιέργεια συνεργασίας, επικοινωνίας και σεβασμού

Παιδαγωγικοί Στόχοι (Κοινωνικός γραμματισμός): Οι μαθητές συνεργάζονται για
·           να παίξουν παιχνίδια μουσικινητικά και παιχνίδια αντιστοίχησης εικόνων
·           να εικονογραφήσουν και να ηχογραφήσουν την αφήγηση της ιστορίας τους
·           να δημιουργήσουν εικαστικές εργασίες, με τις οποίες, θα εικονογραφήσουν την αφήγηση της ιστορίας τους

Επιπλέον
Οι μαθητές θα μπορούν να ανατρέχουν στο Μπλοκ του σχολείου μας με τον τίτλο : Παιδική Πινακοθήκη, στην διεύθυνση http://pinakothikiralleiou.blogspot.gr/ προκειμένου να ξαναδούν και να βοηθηθούν από το υλικό.


Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
·           Η δημιουργία ενός φακέλου ο οποίος θα περιλαμβάνει τις εικαστικές εργασίες των μαθητών, σαν βοηθητικό - εποπτικό υλικό για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας
·           Η δημιουργία έκθεσης των στοιχείων του Φακέλου καθώς και των έργων των παιδιών που δημιουργήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος
·           Έντυπη και ηλεκτρονική δημοσίευση του υλικού με σκοπό τη χρήση του μέσω ανατύπωσης ή πρόσβασης στο αποθετήριο ψηφιακών δημιουργιών του ΠΕΑΠ.

Τμήματα που εμπλέκονται: Β1 Β2 Β1/θ, Β3/θ και ΣΤ1, ΣΤ2

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κόρακας Θεόδωρος(ΠΕ16), Λαδά Αγγελική(ΠΕ06), Παπαδάκη Χριστίνα(ΠΕ08)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου